22 November 2011

Yasugi Garden (Japan)

Vườn Nhật Bản đẹp nhất thế giới không phải Kinh Đô ( Kyoto), cũng không phải ở Đông Kinh (Tokyo) mà ở Yasugi một tỉnh nhỏ trong quận Shimane phiá Tây Nhật Bản.

This was the indoor female-only bath And this was the outdoor female-only bath